artykuły polskie

Zespoły zadaniowe w Komitecie Budowy Maszyn PAN:

 

1 Zespół ds. nagrody im. Prof. Jana Oderfelda

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania nagrody im. Prof. Jana Oderfelda
• powołanie kapituły przyznawania nagrody

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Janusz Frączek

1. Prof. Iwona Adamiec-Wójcik
2. Prof. Janusz Kowal
3. Prof. Włodzimierz Kurnik
4. Prof. Stanisław Legutko

 

2 Zespół ds. medalu im. Prof. Stefana Ziemby

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania medalu im. Prof. Stefana Ziemby
• powołanie kapituły przyznawania nagrody 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Jarosław Sęp

1. Prof. Jan Kiciński
2. Prof. Adam Mazurkiewicz
3. Prof. Zbigniew Pater
4. Prof. Marian Szczerek

 

3 Zespół ds. medalu im. Prof. Stanisława Kocańdy

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie regulaminu przyznawania medalu im. Prof. Stanisława Kocańdy
• powołanie kapituły przyznawania nagrody 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Janusz Sempruch

1. Prof. Bajkowski Jerzy
2. Prof. Łagoda Tadeusz
3. Prof. Tadeusz Smolnicki

 

 4 Zespół ds. nagrody KBM PAN oraz sygnowania prac

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• ustanowienie nagrody Komitetu PAN za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne w dyscyplinach Inżynieria Mechaniczna oraz Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika (opracowanie regulaminu oraz procedury przyznawania nagrody),
• opracowanie regulaminu dotyczącego sygnowania prac doktorskich i habilitacyjnych znakiem KBM PAN 16.03.2021

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Jerzy Sładek

1. Prof. Stanisław Adamczak
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Michał Wieczorowski
4. Prof. Monika Madej

 

 5 Zespół ds. czasopism naukowych oraz rozwoju dyscyplin naukowych

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• działania w zakresie podniesienia jakości i punktacji czasopism związanych z KBM PAN (m.in. Archive of Mechanical Engineering),
• przygotowanie opracowania zawierającego propozycje i zalecenia dla organów rządowych, dotyczące rozwoju dyscyplin reprezentowanych przez członków KBM PAN

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Grzegorz Królczyk

1. Prof. Janusz Frączek
2. Prof. Jarosław Konieczny
3. Prof. Włodzimierz Kurnik
4. Prof. Stanisław Legutko
5. Prof. Magdalena Niemczewska – Wójcik
6. Prof. Zbigniew Pater
7. Prof. Marian Szczerek
8. Prof. Andrzej Tomporowski
9. Prof. Michał Wieczorowski

 

6 Zespół ds. opracowania historii KBM PAN

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie opracowania dotyczącego historii KBM PAN oraz poszczególnych sekcji (aktualnie opracowywana jest historia Sekcji TMM oraz najwybitniejszych polskich uczonych w tym obszarze nauki, techniki oraz edukacji inżynierskiej)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-30.09.2021

Przewodniczący zespołu: Prof. Eugeniusz Świtoński

1. Prof. Stanisław Adamczak
2. Prof. Jerzy Bajkowski
3. Prof. Bolesław Karwan
4. Prof. Adam Mazurkiewicz
5. Prof. Jan Pilarczyk
6. Prof. Andrzej Tomporowski

 

7 Zespół ds. analizy oraz określania kierunków rozwoju KBM PAN

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• nawiązanie i prowadzenie współpracy między sekcjami innych Komitetów PAN (m. in. Sekcją Robotyki KAiR PAN)
• przygotowanie opracowania zawierającego (działania te ukierunkowane są na integrację środowiska w staraniach o interdyscyplinarne projekty badawcze, dydaktyczne i strukturalne):

• analizę kierunków badań naukowych i aktywności ośrodków badawczych w zakresie działania tematyki komitetu,
• analizę możliwości współpracy ośrodków badawczych,
• analizę potencjału badawczego przemysłu krajowego oraz możliwości wspólnego pozyskiwania środków na badania

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Mirosław Pajor

1. Tadeusz Łagoda
2. Jarosław Sęp
3. Magdalena Niemczewska Wójcik
4. Anna Timofiejczuk
5. Michał Wieczorowski
6. Zbigniew Pater

 

8 Zespół ds. patronatów KBM PAN, współudziału Komitetu w konferencjach i wydarzeniach naukowych oraz współpracy z towarzystwami naukowymi

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• przygotowanie procedury obejmowania przez Komitet patronatem konferencji (dokumentacja, sposób wnioskowania, podejmowanie decyzji o obejmowaniu patronatem),
• współudział w organizacji konferencji, sympozjów, seminariów, szkół, warsztatów profesorskich, zebrań naukowych i targów (m. in. Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, Sympozjonu PKM, Konferencja Naukowa Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych, Konferencja Modelowanie w Mechanice, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teorii Maszyn i Układów Mechatronicznych),
• opieka naukowa i pomoc naukowa na rzecz specjalistycznych i społecznych organizacji i towarzystw naukowych (m. in. stowarzyszenia IFToMM oraz PK TMM)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Tadeusz Łagoda

1. Prof. Jarosław Sęp
2. Prof. Mirosław Pajor
3. Prof. Włodzimierz Przybylski
4. Prof. Bogdan Posiadała
5. Prof. Andrzej Tomporowski

 

9 Zespół ds. kształtowania procesu edukacji na wszystkich stopniach studiów

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• współudział w organizowaniu szkoleń kadry naukowej; inicjowanie dyskusji dotyczących kształtowania planów studiów i treści programowych (m. in. Mechanika i Budowa Maszyn, Mechatronika, Automatyka i Robotyka)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodnicząca zespołu: Prof. Iwona Adamiec-Wójcik

1. Prof. Janusz Frączek
2. Prof. Krzysztof Jóźwik
3. Prof. Jarosław Konieczny
4. Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik
5. Prof. Bartosz Powałka

 

10 Zespół ds. projektów i prac naukowobadawczych oraz komercjalizacji wyników badań

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN:
• organizacja specjalnych spotkań i portali ukierunkowanych na pozyskiwanie środków finansowych w ramach konkursów NCN, NCBiR, RPO i UE; przygotowanie opracowania stanu faktycznego, analiza słabych stron realizowanych programów finansowania, wzorcowy model finansowania, dopasowany do możliwości polskich ośrodków akademickich i przemysłu, możliwości lobbowania w celu wywołania korzystnych zmian systemowych,
• przygotowanie projektu systemowych rozwiązań ułatwiający wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych, a także współudział we wdrażaniu tych rozwiązań

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Jarosław Sęp

1. Prof. dr hab. inż. Jarosław Sęp – przewodniczący
2. Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
3. Prof. dr hab. inż. Mirosław Pajor
4. Prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
5. Prof. dr hab. inż. Michał Wieczorowski
6. Prof. Marcin Bajkowski
7. Prof. Bolesław Karwat
8. Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik

 

11 Zespół ds. promocji technologii oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• popularyzacja osiągnięć naukowych podczas wydarzeń organizowanych w Polsce i zagranicą (np.: mikroobróbka, nanotechnologie, montaż inteligentny, robotyzacja),
• promowanie technologii stosowanych w przemyśle elektromaszynowym (m. in. obróbka mechaniczna, plastyczna, cieplna; odlewnictwo; technologie łączenia rozłącznego i nierozłącznego – spawalnictwo) oraz wspieranie wdrażania wyników badań naukowych do praktyki przemysłowej

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodniczący zespołu: Prof. Jerzy Świder

1. Prof. Bolesław Karwat
2. Prof. Anna Timofiejczuk
3. Prof. Michał Wieczorowski

 

12 Zespół ds. współpracy międzynarodowej

Zadania (wynikające z przyjętego planu działania KBM PAN):
• zapraszanie gości zagranicznych oraz organizacja wykładów specjalnych
• promowanie KBM PAN w ośrodkach zagranicznych i podczas wydarzeń zagranicznych
• współpraca i nawiązywanie współpracy z zagranicznymi towarzystwami naukowymi (m. in. stowarzyszenie IFToMM)

Data rozpoczęcia i zakończenia działania zespołu: 16.03.2021-do końca kadencji

Przewodnicząca zespołu: Prof. Magdalena Niemczewska-Wójcik

1. Prof. Grzegorz Królczyk
2. Prof. Tadeusz Łagoda
3. Prof. Monika Madej, prof. PŚ
4. Prof. Jarosław Sęp
5. Prof. Michał Wieczorowski

 

palac2

W dniach 04 - 05 grudnia 2013 odbyło się V posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn w kadencji 2011-2014.
Protokół z V zebrania plenarnego KBM PAN

Zespół Ekspertów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN:


Zespół Ekspertów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN
L.p.
Tytuł, stopień naukowy, stanowisko
Imię i Nazwisko
Uczelnia, Jednostka naukowa, Firma
1
dr hab. inż., prof. uczelni
Krzysztof Bałchanowski
Politechnika Wrocławska
2
prof. dr hab. inż.
Andrzej Burghart
Politechnika Rzeszowska
3
dr hab. inż., prof. uczelni
Jacek Buśkiewicz
Politechnika Poznańska
4
dr hab. inż., prof. PP
Olaf Ciszak
Politechnika Poznańska
5
dr hab. inż., prof. PŚ
Kierownik Zespołu Doradztwa i Wsparcia Narzędziowego
Mariusz Hetmańczyk
Fundacja Skarbu Państwa Platforma Przemysłu Przyszłości
6
dr hab. inż., prof. uczelni
Andrzej Jardzioch
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
7
Dyrektor operacyjny
Andrzej Krupa
MAHLE Behr Ostrów Wielkopolski sp. z o.o.
8
dr hab. inż.
Jacek Łubiński
Politechnika Gdańska
9
dr hab. inż.
Tomasz Machniewicz
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
10
dr hab. inż., prof. uczelni
Ryszard Machnik
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
11
dr hab. inż., prof. uczelni
Krzysztof Mendrok
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
12
dr hab. inż.
główny specjalista
Remigiusz Michalczewski
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji
13
dr hab. inż., prof. uczelni
Krzysztof Pietrusewicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
14
prof. dr hab. inż.
Romuald Rządkowski
IMP PAN, Gdańsk
15
dr hab. inż., prof. uczelni
Andrzej Sioma
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
16
Prezes
Janusz Soboń
Kirchhoff Polska
17
Prezes Zarządu
Andrzej Soldaty
Inicjatywa na Rzecz Przemysłu 4.0.
18
prof. dr hab. inż.
Lucjan Śnieżek
WAT Warszawa
19
prof. dr hab. inż.
Michał Wasilczuk
Politechnika Gdańska
20
prof. dr hab. inż.
Wojciech Wieleba
Politechnika Wrocławska
21
prof. dr hab. inż.
Adam Woźniak
Politechnika Warszawska
22
dr hab. inż., prof. uczelni
Marek Wyleżoł
Politechnika Śląska
23
Prezes Zarządu, dyrektor naczelny
Janusz Zakręcki
Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu
24
prof. dr hab. inż.
Teresa Zielińska
Politechnika Warszawska

Sekretariat
 
Politechnika Śląska
Wydział Mechaniczny Technologiczny
ul. Konarskiego 18A, pok. 39
44-100 Gliwice
tel. (+48 32) 237 14 21
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redakcja strony internetowej

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Podkategorie